Planowanie Przestrzenne

Specjalizujemy się w: projektach studiów uwarunkowań i kierunków, projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  inwentaryzacjach urbanistycznych,  projektach decyzji o ustaleniu warunków zabudo­wy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego, ocenach aktualności planów miejscowych oraz studiów uwarunkowań i kierunków, analizach zasadności przystąpienia do sporządzenia miej­scowych planów zagospodarowania przestrzennego, strategiach rozwoju gminy,  bilansach terenów na potrzeby projektu studium, projektach uchwał reklamowych, analizach urbanistycznych, analizach przestrzennych gis, analizach wyboru lokalizacji pod inwestycje,  opiniach urbanistycznych.

Architektura Krajobrazu

Specjalizujemy się w projektach: parków, placów publicznych, skwerów, rynków, deptaków; terenów sportowych np. boisk sportowych, skate parków, street workout; parkingów i zieleni towarzyszącej; terenów rekreacyjnych np. placów zabaw, ogrodów jordanow­skich, ścieżek zdrowia i ścieżek leśnych; zagospodarowania wokół stawów i rzek; rewaloryzacji przestrzeni publicznych, w tym par­ków i zabytkowych ogrodów; zagospo­darowania wokół budynków usługowych i produkcyjnych; cmentarzy, lapidariów; ogrodów deszczowych; tężni; przestrzeni tematycznych np. skanseny, bioróż­norodne ogrody zapachowe i miododajne, ogrody sensoryczne, ogrody nauki i sztuki, ogrody zioło­we i barwiarskie, łąki kwietne; małej architektury np. sie­dziska, pomniki, altany, paleniska, kapliczki, piece chlebowe, ziemianki.

Ponad to oferujemy: operaty dendrologiczne, kwerendy historyczne, projekty gospodarki drze­wostanem, kosztorysy i specyfikacje techniczne.

Architektura

Specjalizujemy się w projektach: budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wie­lorodzinnych wraz z budynkami towarzyszącymi; budynków produkcyjnych; budynków usługowych, w tym biurowych, admi­nistracyjnych, gastronomicznych, handlowych, hotelowych; budynków użyteczności publicznej;  budynków służby zdrowia; rewitalizacji; termomodernizacji;

Ponad to oferujemy: koncepcje architektoniczne, inwentaryzacje architektoniczne, materiały marketingowe dla danej inwestycji, kosztorysy i specyfikacje, analizy wykonalności inwestycji i doradztwo, nadzory autorskie i inwestorskie, ekspertyzy i opinie architektoniczne.

Architektura wnętrz

Specjalizujemy się:  w projektach wnętrz dla klientów prywatnych, komercyjnych i publicznych;  analizach funkcjonalnych; analizach ergonomicznych miejsc pracy; autorskich projektach mebli i szczegółów; projektach graficznych we wnętrzach; wizualizacjach 3D.

Ponad to oferujemy: projekty koncepcyjne, dobór materiałów, specyfikacje i kosztorysy,  doradztwo z zakresu architektury wnętrz, nadzór autorski.

Doradztwo energetyczne i badania termowizyjne

Specjalizuje­my się w: planach zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elek­tryczną i paliwa gazowe;

strategiach wykorzystania odnawialnych źródeł energii; planach gospodarki nisko emisyjnej; audytach energetyczne oraz audytach efektywności energetycznej pozwalające na uzyskanie dofinansowania;

projektach charakterystyki energetycznej, projektach koncepcyjnych, projektach budynków pasywnych, projektach budynków energooszczędnych i zeroenergetycznych, projektach termomodernizacji, świadectwach charakterystyki energetycznej budynku, optymalizacji projektów pod kontem energoszczędności.

Ponad to oferujemy: badania termowizyjne, kompleksowe doradztwo z zakresu energetyki – dobór odpowiedniego źródła ciepła, dobór od­powiedniej ilości paneli fotowoltaicznych, dobór ocieplenia budynku, optymalizacja oświetlenia w budynkach.

Elektryka

Specjalizujemy się w: projektach technicznych budowy i modernizacji instalacji elektrycznych wewnątrz budynkowych oraz zewnętrznych;  projektach oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego;  projektach instalacji teletechnicznych (sieci LAN, kontrola dostępu, domofon, videodomofon, telewizja

przemysłowa, DSO, SAP, instalacji CCTV); projektach instalacji piorunochronnych i uziemiających;  projektach rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych z doborem mocy, projektach domów inteligentnych.

Grafika

Specjalizuje­my się w: analizach identyfikacji wizualnej; projektowaniu logo i logotypów; księgach znaku; ulotkach, broszurach, folderach, gazetkach reklamowych; plakatach i zaproszeniach;  DTP-(Desktop Publishing Software) komputerowe przygotowanie publikacji do druku; grafika przygotowana pod internet, portale społecznościowe, ikony; rysunek odręczny, malarstwo na potrzeby indywidualnego projektu.