OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZYGODZICE

O projekcie:

Nasze biuro sporządza analizy zasadności do sporządzenia planów miejscowych. Analizujemy tereny objęte opracowaniem pod względem uwarunkowań, zgodności ze studium i realności sporządzenia planu miejscowego. Proponujemy również w opracowaniu zakres prac planistycznych dot. Danego tematu.

Kategoria:

Data: